uncountable and countable nouns - שמות עצם ספירים ובלתי ספירים באנגלית

שמות עצם ספירים - אלו הם שמות עצם שניתן למנות(לספור) אותם. לדוגמא:

 • ילד (שני ילדים, חמישה ילדים)
 • שולחן (שולחן אחד, עשרה שולחנות)


שמות עצם בלתי ספירים - שמות עצם שלא ניתנים למנייה(לספירה). לדוגמא:

 • אהבה
 • מים
 • שינה
 • ידע
 • כסף (לא ניתן לומר "חמישה כסף")
 • אוויר

למה חשוב להבדיל בינהם?

 • שמות עצם בלתי ספירים נחשבים כמקשה אחת וככה יחשבו גם במשפט. למשל, הפועל שמקושר אליהם יהיה בצורת יחיד. לדוגמא: "knowledge is power". שימו לב ש is הוא פועל בצורת יחיד(נלמד בהמשך לעומק את נושא הפעלים ליחיד ולרבים). knowledge (ידע) הוא שם עצם בלתי ספיר.
 • בפרקים הבאים נלמד לגבי הוספת התוויות a ו an לשמות עצם. כאשר שם עצם הוא בלתי ספיר, לא נוסיף לו a או an. עבור לעמוד התוויות
 • בפרקים הבאים נלמד על כמתים. ישנם כמתים המתאימים לשמות עצם ספירים וכאלו שמתאים לשמות עצם שאינם ספירים. עבור לעמוד הכמתים