main verbs and helping verbs-פעלים ראשיים ופעלי עזר

פעלים ראשיים

פעלים ראשיים נקראים באנגלית main verbs או lexical verbs. 

פועל ראשי לרוב מראה את הפעולה/המצב שנושא המשפט נמצא פה.

לפעלים ראשיים יש משמעות בפני עצמם (בשונה מפעלי עזר. ראו בהמשך).
ניתן כמה דוגמאות:

Dan likes coffee. - דן אוהב קפה

You lied to me. - שיקרת לי

פעלי עזר

פעלי עזר נקראים באנגלית helping verbs או auxiliary verbs.

אלו פעלים שמשתמשים בהם לעיתים בבניית המשפט אך אין להם משמעות בפני עצמם אלא הם בדר"כ יופיעו במשפט יחד עם פועל ראשי (אפשר לומר שהם "עוזרים" לפועל הראשי)

 

פעלי עזר עיקריים

פעלי העזר העיקריים הם be,do ו- have. פעלים אלו יכולים לשמש גם כפועל הראשי במשפט אך גם כפועל עזר. נראה כיצד הם משתמשים כפועל עזר:
 
* גם אם אינכם מכירים כרגע מה משמעות זמן ממושך, זמן מושלם, סביל וכו' התרכזו בהבנה שפעלי העזר מסייעים לפועל הראשי.

Be

 • לזמנים הממושכים(למשל הווה ממושך). לדוגמא:
He is watching TV. - הוא צופה בטלויזיה
הפועל הראשי כאן הוא watch(לצפות) והעזר - is(שהוא צורה של be) 
 • למשפט בסביל. לדוגמא:
Small fish are eaten by big fish. - דגים קטנים נאכלים על ידי דגים גדולים
הפועל הראשי כאן הוא eat(לאכול) והעזר - are(שהוא צורה של be) 

have

 • לזמני ה- perfect. ("מושלם") לדוגמא:
have finished my homework. - סיימתי את שיעורי הבית שלי
הפועל העיקרי כאן הוא finish(לסיים) והעזר - have
 • לשלילה
 • כדי לשאול שאלה
 • להדגשה
 

do

 • להחליף פועל ראשי במבנים מסויימים של משפט. לדוגמא:
He speaks faster than she does. - הוא מדבר מהר יותר ממנה
 
הפועל העיקרי כאן הוא speak(לדבר) והעזר - does(שהוא צורה של do) 
 

שימו לב שבכל אחד מהמקרים פועל העזר מהווה רק מעין תומך למשפט ולא עומד בפני עצמו.


פעלי עזר מודאליים-Modal helping verbs

פעלי עזר מודאליים מתארים צורך או אפשרות.  אלו הם 10  פעלים:

 • can, could
 • may, might
 • will, would
 • shall, should
 • must
 • ought to
דוגמה לשימוש בהם:
I really must go now. - אני באמת חייב ללכת עכשיו
 

semi-modal verbs

בנוסף לעשרת הפעלים לעיל(פעלים מודאליים) ישנם 3 פעלים נוספים: need,dare,used to הנקראים semi-modals. הם קרויים כך כיוון שבאופן חלקי הם כמו עשרת הפעלים המודאליים אך הם גם קצת כמו פעלים ראשיים.